"Opisujemy nasze inwestycje w podmioty oraz słuzymy dobrą radą dla początkującego"

Blog o rynkach finansowych, inwestycjach w przedsiębiorstwa niepubliczne oraz funduszach inwestycyjnych.

Notariusz, zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 r.

Prawo o notariacie, pełni czynności, które wymagają formy notarialnej, nadając im jednocześnie charakter dokumentów urzędowych. Wszystkie czynności dokonywane są w języku polskim. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy jedna ze stron domaga się dokonania czynności także w języku obcym.

Wśród czynności notarialnych wymienić należy:
1. sporządzanie aktów notarialnych, m. in.: umowy sprzedaży, umowy darowizny, umowy majątkowej małżeńskiej oraz sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia mających skutki prawomocnego sądowego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku;
2. sporządzanie poświadczeń;
3. spisywanie protokołów m. in. protokołów zgromadzeń spółek kapitałowych, zebrań wspólnot mieszkaniowych, walnych zebrań spółdzielni;
4. sporządzanie protestów weksli i czeków;
5. przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy, papierów wartościowych i danych na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
6. sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów;  
7. sporządzanie, na żądanie stron, projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
8. sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.

Notariusz w ramach swych obowiązków poświadcza:
1. własnoręczność podpisu;
2. zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem;
3. datę okazania dokumentu;
4. pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu.

Wszystkie sporządzone przez notariusza akty i dokumenty muszą być zrozumiałe i przejrzyste. Podczas ich przygotowywania a także wykonywania innych czynności, usługi notarialne muszą charakteryzować się należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których te właśnie czynności mogą powodować skutki prawne.

Fotorelacja

usługi prawnicze

radca prawny

notariusz

prawnik